PLAĆANJE VRTIĆA

 Dječji vrtić Grigora Viteza
 Ratarska 5, Zagreb
 
 
OBAVIJEST ZA RODITELJE
 Poštovani roditelji/skrbnici,

Od 1. siječnja 2022. sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa utvrđuje se ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2021. godini te drugim činjenicama koje daju roditeljima/skrbnicima pravo na olakšice.
 
S obzirom na trenutnu situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti covid-19, brojne izolacije i samoizolacije djece, roditelja i djelatnika vrtića, a u svrhu pravovremene i ispravne realizacije Vašeg prava na olakšicu, molimo Vas da pažljivo pročitate upute u nastavku teksta, te da u navedenim rokovima dokumentaciju koja je potrebna za utvrđivanje olakšice dostavite računovodstvu vrtića na adresu elektroničke pošte: racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com .
 
Ovdje možete preuzeti potrebnu dokumentaciju:

Obavijest o pravu na olakšice - sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 01. siječnja 2022. godine.

- Obrasce za ostvarivanje prava na olakšice-sudjelovanje u cijeni u predškolskim ustanovama Grada Zagreba u 2022. godini.


Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu Izjavom o članovima zajedničkog kućanstva za 2021. godinu Izjavom o prihodima zajedničkog kućanstva za 2021. godinu  potrebno je ispuniti, potpisati te skenirano dostaviti računovodstvu vrtića na adresu elektroničke pošte racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com zaključno do 28. veljače 2022. godine.
 
Dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice potrebno je dostaviti računovodstvu vrtića na adresu elektroničke pošte racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com zaključno do 28. ožujka 2022. godine.
 
Dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice:
1. dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjenom za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru:
pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini
- ukoliko nisu suglasni onda trebaju dostaviti potvrde Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini
- ili potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće i drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod (mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, ~ naknada za nezaposlene, naknada po ugovoru o djelu, drugi prihodi koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak)
- ili dati pisanu izjavu da ne žele dostaviti navedene dokaze i da su time suglasni da im se obračunava najviši iznos sudjelovanja u cijeni programa
ugovor o stambenom kreditu, dokaz o uplaćenim ratama u prethodnoj godini (do najviše 12 rata)
- ugovor o najmu stana, dokaz o uplaćenoj najamnini u prethodnoj godini (do najviše 12 mjesečnih najamnina)
 
Iz tehničkih razloga preporučujemo da kao dokaz o ostvarenom prihodu dostavite potvrdu s Porezne uprave koju lako možete preuzeti kroz sustav e-porezna (e-građani) prateći sljedeće smjernice:
 
1. Pristupiti web stranici porezne uprave na sljedećoj poveznici:
https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f
 
2. Odabrati opciju Ulaz. Od Vas će se tražiti da se prijavite u sustav e-građani. To činite putem korisničkog imena i lozinke kojima inače pristupate sustavu e-građani.
 
3. Unošenjem korisničkog imena i lozinke pristupate sustavu e-porezna. Potrebno je odabrati Zahtjev – Podnesi zahtjev - Zahtjev za izdavanje porezne potvrde-potvrda o visini dohodaka i primitaka. Odaberite godinu 2021. – Odaberite svrhu subvencioniranje i/ili utvrđivanje cijene vrtića – odaberite opciju Pošalji.
 
2. dokazi o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu:
rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i zadnja isplatnica
 
DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU SAMO U SLUČAJU PROMJENA:
1. dokaz o prebivalištu djeteta:
- uvjerenje MUP-a RH o prebivalištu djeteta ili pisana suglasnost roditelja/skrbnika da gradska predškolska ustanova može putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana
2. dokazi o članovima zajedničkog kućanstva:
- preslike osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a RH o prebivalištu članova zajedničkog kućanstva
3. dokaz o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti, odnosno dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:
- rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status osobe s invaliditetom i postotak invalidnosti
4. dokazi o samohranosti roditelja:
- rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta.

Roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba koji ne dostave Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu-sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s priloženom Izjavom o članovima zajedničkog kućanstva za 2021. godinu i Izjavom o prihodima zajedničkog kućanstva za 2021. godinu, plaćaju ekonomsku cijenu za redoviti program (1.900,00 kuna).
 
Roditelji/skrbnici djece s prebivalištem na području Grada Zagreba koji dostave Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu-sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s priloženim izjavama, a ne dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta na temelju kojih se može utvrditi iznos sudjelovanja prema navedenim kriterijima plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu (600,00 kuna),
 
 
Ukoliko imate dodatnih pitanja o navedenom, molimo da se obratite računovodstvu vrtića putem elektroničke pošte: racunovodstvo.grigorvitez@gmail.com ili na broj 092 271 75 99.
 
U Zagrebu 28.01.2022. godine


Ispiši stranicu